Faig

Participo en projectes d’escriptura professional. L’escriptura professional és una disciplina rigorosa, amb regles i característiques pròpies. Utilitzant-la amb expertesa garantim que la comunicació aconsegueixi el seu objectiu principal, que és transmetre el nostre missatge de forma eficaç. Evitem malentesos. Oferim una imatge d’aptitud i de seriositat que inspira confiança i beneficia la nostra credibilitat. I contribuïm a difondre a la societat el valor del bon ús de la llengua escrita.

Quan elaborem documents de qualitat en l’àmbit professional, és convenient concebre’n i executar el fons i la forma amb cura. Així aconseguim que siguin rellevants, intel·ligibles i atractius. Els lectors en perceben el valor i la qualitat des del primer cop d’ull i llegir-los i consultar-los no els enutja sinó que els resulta enriquidor.

Amb la coescriptura i la reescriptura professional t’ofereixo l’oportunitat d’accedir a una comunicació comprensible, fluida i rentable. Estalviaràs temps i guanyaràs eficàcia i credibilitat.

Accedeix al catàleg de materials i documents tipus que elaboro i comprova quins s’ajusten a les teves necessitats.

Comments are closed.